Cultuursensitief werken voor medewerkers en teams

Hoe kan men competenties in het cultuursensitief (transculturele psychiatrie) werken in de GGZ en andere begeleidingssituaties met mensen met een migratieachtergrond (eerste, tweede en derde generatie) ontwikkelen en leren bij medewerkers en teams? Er zijn twee elementen van belang: kennis en methodiek. In een eerste gedeelte krijgt men een algemene inleiding in cultuursensitieve competenties, principes en uitgangspunten. In een tweede gedeelte gaan we dieper in op de nodige kennis (theoretische concepten o.a. acculturatieproces, culturele identiteit, verklaringsmodel van de patiënt/cliënt, psychosociale stressoren en motivatoren o.a.) die vereist is om een degelijk assessment uit te werken aangevuld met de concrete methodiek van het cultureel interview om een goed beeld te construeren van de sociaal-culturele context van de patiënt/cliënt/cliëntsysteem. Dit moet mogelijk maken om naast het assessment ook doelstellingen te formuleren in samenwerking met de patiënt/cliënt/cliëntsysteem om te werken aan herstel en effectieve hulpverlening.

Meer informatie? Neem contact op met via deze link.

Cultural and linguistic gaps

Hulpverleners worden steeds meer geconfronteerd met hulpvragers (patiënten, cliënten, cliëntsystemen) die een migratieachtergrond hebben (eerste, tweede, derde en aankomende vierde generatie). Die hulpvragers hebben een sociaal-culturele context die dikwijls verschillend is met de sociaal-culturele context van de hulpverlener met als gevolg een complexe communicatie en interactie en het ontstaan van een culturele en linguïstiek kloof tussen beiden. De risico's en effecten zijn onbegrip, misverstanden, “framing”, verkeerde diagnostiek, verkeerde behandeldoelstellingen, “drop-out”, stereotypering,…Het resultaat is een zorg, hulpverlening of begeleiding die niet gelijkwaardig, niet kwaliteitsvol en niet effectief is.

In deze vorming wordt bekeken hoe cultuur een invloed heeft op gedrag en beleving van mentaal welzijn en psychische problemen. Ook wordt er een korte inleiding gegeven over de methodieken hoe men deze culturele en linguïstieke kloof kan overbruggen. In een tweede gedeelte wordt ingegaan op het thema semantiek vanuit een linguïstiek perspectief (taalwetenschap). Hoe kan men de relatie tussen cultuur, taal en betekenisgeving begrijpen? Wat zijn de valkuilen en hoe kan men deze vermijden?

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

Vormingscel

Sinds dit voorjaar (2023) is er een vormingscel opgericht waarbij een aantal experten in transculturele psychiatrie hun kennis en ervaring bundelen in het opstellen van vormingspakketten over verschillende thema's die aanwezig zijn in transculturele psychiatrie en cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg. De experten die deelnemen zijn Prof. Sabbe (U.A.), Prof. Van Den Ameele (VUB), Dr Laura Van De Vliet (Pozah-project), Dr Lukas Claus (wetenschappelijk onderzoek) en Van Beuren Godfried. U kunt het overzicht bekijken van het vormingsaanbod op deze pagina.

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

De invloed van taal en cultuur in geestelijke gezondheidszorg

In deze vorming wordt de invloed van taal en cultuur besproken in geestelijke gezondheidszorg. Heel wat hulpverleners en begeleiders in diverse sectoren en in het bijzonder de GGZ en de welzijnssector hebben te maken met mensen met een migratieachtergrond en ondervinden in deze "cross-cultural situations" heel wat moeilijkheden. Men spreekt van "cultural en linguistic gaps". In deze vorming wordt aan de hand van theoretische concepten, praktische methodieken en casussen een aantal verklaringen en oplossingen naar voren gebracht.

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

Etniciteit en psychofarmaca

Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie. Prof. Braakman geeft met deze vorming inzichten aan artsen en geneesheren over het gebruik van psychofarmaca aan personen met diverse etnische achtergrond. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het effect van psychofarmaca anders kan zijn bij mensen met een verschillende etnische achtergrond.

Meer weten? Neem contact op via deze link.

Diversiteitsbeleid: implementatie

Doelstelling

Voor organisaties is het niet altijd eenvoudig om te werken rond het thema diversiteit. Veelal blijft dit beperkt tot het schrijven van een visietekst maar gebeurt er op het concrete vlak naar uitvoering en dit concreet maken in het alledaagse werk van de medewerkers niet zoveel.

Inhoud

 • Diversiteit
 • Bewustwording
 • De stuurgroep
 • Visie
 • Vorming en opleiding
 • Consolidatie en verbetering

*Nieuw vormingsaanbod: Diversiteit en hoe toepassen?

Er is nu ook een vormingsaanbod waarin het concept diversiteit wordt uitgelegd met in het tweede gedeelte van de vorming een aantal praktische tips en methodieken om met medewerkers aan de slag te gaan.

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

De Asielprocedure

Meester Liselotte Rector

In deze presentatie wordt op een duidelijke manier een overzicht gegeven van de erkenningsprocedure door meester Liselotte Rector. Thema's: uit het vreemdelingenrecht; de aanvraag, de verantwoordelijkheid van de behandeling (DVZ), de behandeling ten gronde, toekenning van de vluchtelingenstatus, subsidiaire beschermingsstatus en het beroep.

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

Workshop - Algemene inleiding cultuursensitieve zorg

Inhoud

 • Migratie
 • Culturele diversiteit
 • Integratie
 • Cultuur
 • Het project POZAH
 • Gezondheidszorg en cultuur
 • Cultuursensitieve zorg
 • Vereiste competenties

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

- Nelson Mandela

Opleiding - Het gebruik van het CI

Vormingsaanbod

Er is momenteel vorming beschikbaar over het CFI en het BCI. Er is de algemene inleiding in het gebruik van het CI. Er is ook de vorming over de theoretische concepten die beschikbaar zijn vanuit wetenschappelijke internationale literatuur o.a. het CFI ("handbook on the cultural formulation intervieuw" / DSM-5 en het BCI van Dr Simon Groen).

Meer informatie? Neem contact op via deze link.

Meer informatie over onze vormingen?

Wij helpen u graag verder.

Neem contact op