Pilootproject

Digitale leeromgeving

Eind 2021 startte een project in het PC Sint Kamillus te Bierbeek om een digitale module te ontwikkelen over cultuursensitieve zorg en diversiteit. Deze module zal deel uitmaken van het digitale leeraanbod in het PC Sint Kamillus. Er worden momenteel scenario's voorbereid voor deze module waarbij er extra aandacht is voor het interactieve gebeuren. Naar de toekomst toe willen we dit soort digitaal leeraanbod uitbreiden ook naar andere ziekenhuizen van de Broeders van Liefde.

Voor meer informatie: [email protected]

Onderzoeksproject

Forensische Geestelijke Gezondheidszorg: FORMEM onderzoeksproject

Ook in de forensische geestelijke gezondheidszorg is aandacht voor cultuursensitieve behandeling en begeleiding een topic geworden.

HET OVERWEGEN VAN ETNICITEIT IN FORENSISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: ERVARINGEN VAN ZORGGEBRUIKERS UIT MIGRANTEN- EN ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN EN HUN ZORGVERLENERS

Informatie kan gevraagd worden bij Marjolein De Pau [email protected]

Meer over dit onderzoek
informatie

Jaarverslag 2020 Fedasil

Fedasil publiceert elk jaar zijn verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. Het nieuw jaarverslag vindt u op website van Fedasil: www.fedasil.be onder de rubriek publicaties.

jaarverslag
Onderzoeksproject

Empirische onderzoek over het intercultureel perspectief in de ziekenhuiscontext.

Yvonne Denier zorgneticuro

In deze nota heeft u een overzicht van de eerste resultaten van een grootschalige empirische studie over de ethiek van interculturele hulpverlening in de Vlaamse ziekenhuiszorg (afdeling materniteit, perspectief van de patiënten).

Meer over dit onderzoek
Onderzoeksproject

‘Explanatory models’ van (geestelijke) gezondheid bij nieuwkomers met een sub-Saharaans Afrikaanse achtergrond en hun gezondheidszorgverleners: een kwalitatieve studie.

Hanne Apers

Mensen zien en verklaren 'geestelijke gezondheid' immers anders: dit wordt bepaald door verschillende factoren zoals persoonlijke kennis, opleiding, interactie met mensen met psychische problemen, maar ook door culturele factoren (Choudhry et al. 2016; Jimenez et al. 2012).

Dit doctoraatsonderzoek focust op de explanatory models van geestelijke gezondheid bij zowel de nieuwkomers als hun gezondheidszorgverleners.

Meer over dit onderzoek
Onderzoek

Hindernissen in hulpverlening met personen met een niet-Europese migratieachtergrond

Stand van zaken: het onderzoeksproject is uitgevoerd. Voor meer info gebruik de link.

Wat zijn de hindernissen en moeilijkheden voor zorgverleners (en) in onze geestelijke gezondheidszorg in het hulpverleningsproces/zorgrelatie met personen met een niet-Europese migratieachtergrond?

Hoe kunnen we cultuursensitief werken hier in inzetten om die moeilijkheden en hindernissen te verkleinen en professioneler/kwaliteitsvoller werken in de verpleegkundige zorgrelatie?

Meer over dit onderzoek
Onderzoek

Het effect van Cultural Formulation Interview (BCI) en culturele formulering

Stand van zaken: Binnen het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen loopt het wetenschappelijk onderzoeksproject m.b.t. de implementatie van het Beknopt Cultureel Interview (BCI) en het Cultural Formulation Interview (CFI), gebaseerd en geïnspireerd op de methodiek van dr. Simon Groen.

De eerste fase van het project is afgerond. Het betreft een literatuuroverzicht van het CI (cultureel interview). In dit overzicht wordt kennis van de wetenschappelijke literatuur (artikels en boeken) over het CI (zowel het CFI als het BCI) gebundeld. De voorbereidingen voor de tweede fase zijn bijna beëindigd. Het onderzoeksprotocol werd afgewerkt en voor één zorgeenheid en het mobiel team 2B kan de uitvoering verder gezet worden met de hulpverleners die participeren aan het onderzoek via de medewerkersbevraging.

Voor meer informatie: [email protected]

Meer over dit onderzoek
Onderzoek

Covid-19 en het welzijn van jonge asielzoekers

Stand van zaken: In oktober 2021 is dr. Lukas Claus (UA-VUB) gestart met de praktische uitvoering van het onderzoek naar de impact van COVID en de psychische gezondheid bij jonge asielzoekers.

In de eerste fase werd het project verder uitgebouwd in samenspraak met verschillende stakeholders en werden samenwerkingen met asielcentra van Fedasil en het Rode Kruis opgestart. In overleg met deze centra en andere experten, werd de methodologie zoveel mogelijk afgestemd op de noden en uitdagingen binnen deze populatie. Dit proces werd mee gestuurd door een literatuuronderzoek, waarbij expliciet werd stilgestaan bij de barrières die asielzoekers binnen de geestelijke gezondheidszorg ervaren. Belangrijke thema’s die uit dit literatuuronderzoek naar voor kwamen, zijn gebrek aan kennis en toegankelijkheid van het systeem. Het bestaan van taalbarrières, stigma en invloed van de culturele context zijn aandachtspunten voor de klinische praktijk met asielzoekers. Dit voorjaar is de effectieve dataverzameling binnen het PC St.Alexius en de verschillende asielcentra voorzien.

Voor meer informatie: [email protected] en [email protected]

meer informatie
Behandelingstraject

POZAH - Psychiatrische Ondersteuning en Zorg voor Asielzoekers aan Huis

Stand van zaken: het project loopt, de eerste gunstige resultaten zijn zichtbaar.

Het project POZAH helpt volwassen asielzoekers die een ernstige psychiatrische problematiek hebben en daarom nood hebben aan specifieke en gespecialiseerde behandeling en zorg. Het is een samenwerking tussen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius  en Fedasil. Het doel is een maximale integratie in de maatschappij. We helpen hen met een multidisciplinair team van psychiaters, psychologen, maatschappelijk assistenten, casemanagers, tolken, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.

Meer over dit project