Onderzoeksproject

Forensische Geestelijke Gezondheidszorg: FORMEM onderzoeksproject

Ook in de forensische geestelijke gezondheidszorg is aandacht voor cultuursensitieve behandeling en begeleiding een topic geworden.

HET OVERWEGEN VAN ETNICITEIT IN FORENSISCHE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: ERVARINGEN VAN ZORGGEBRUIKERS UIT MIGRANTEN- EN ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN EN HUN ZORGVERLENERS

Informatie kan gevraagd worden bij Marjolein De Pau [email protected]

Meer over dit onderzoek
informatie

Jaarverslag 2020 Fedasil

Fedasil publiceert elk jaar zijn verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. Het nieuw jaarverslag vindt u op website van Fedasil: www.fedasil.be onder de rubriek publicaties.

jaarverslag
Onderzoeksproject

Empirische onderzoek over het intercultureel perspectief in de ziekenhuiscontext.

Yvonne Denier zorgneticuro

In deze nota heeft u een overzicht van de eerste resultaten van een grootschalige empirische studie over de ethiek van interculturele hulpverlening in de Vlaamse ziekenhuiszorg (afdeling materniteit, perspectief van de patiënten).

Meer over dit onderzoek
Onderzoeksproject

‘Explanatory models’ van (geestelijke) gezondheid bij nieuwkomers met een sub-Saharaans Afrikaanse achtergrond en hun gezondheidszorgverleners: een kwalitatieve studie.

Hanne Apers

Mensen zien en verklaren 'geestelijke gezondheid' immers anders: dit wordt bepaald door verschillende factoren zoals persoonlijke kennis, opleiding, interactie met mensen met psychische problemen, maar ook door culturele factoren (Choudhry et al. 2016; Jimenez et al. 2012).

Dit doctoraatsonderzoek focust op de explanatory models van geestelijke gezondheid bij zowel de nieuwkomers als hun gezondheidszorgverleners.

Meer over dit onderzoek
Onderzoek

Hindernissen in hulpverlening met personen met een niet-Europese migratieachtergrond

Stand van zaken: het onderzoeksproject is uitgevoerd. Voor meer info gebruik de link.

Wat zijn de hindernissen en moeilijkheden voor zorgverleners (en) in onze geestelijke gezondheidszorg in het hulpverleningsproces/zorgrelatie met personen met een niet-Europese migratieachtergrond?

Hoe kunnen we cultuursensitief werken hier in inzetten om die moeilijkheden en hindernissen te verkleinen en professioneler/kwaliteitsvoller werken in de verpleegkundige zorgrelatie?

Meer over dit onderzoek
Onderzoek

Het effect van Cultural Formulation Interview (BCI) en culturele formulering

Stand van zaken: het pilootproject werd zopas goedgekeurd en opgestart.

Organisaties in de gezondheidszorg en zorgprofessionals ervaren nog vaak moeilijkheden bij hulpverlening met mensen met een niet-Europese migratieachtergrond. Met dit pilootproject evalueren we het gebruik van het Cultural interview (BCI) en de culturele formulering bij personen met een niet-Europese migratieachtergrond en een ernstige psychiatrische problematiek a.d.h.v. een literatuuronderzoek en een kwalitatieve evaluatie tijdens het proces van psychodiagnostiek en behandeling.

Meer over dit project
Onderzoek

Covid-19 en het welzijn van jonge asielzoekers

Stand van zaken: het onderzoeksproject werd zopas goedgekeurd en opgestart.

De Covid-19 pandemie heeft een significante impact op de gezondheid en het welzijn van de Belgische bevolking, met waarschijnlijk grote verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Deze studie, goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting, focust op jonge asielzoeker en (niet-)begeleide minderjarigen (15-24 jaar) om de impact van Covid-19 op levenskwaliteit, functioneren, mentale gezondheid en de rol van mediërende factoren, zoals social support, kennis en toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg te onderzoeken.

meer informatie
Behandelingstraject

POZAH - Psychiatrische Ondersteuning en Zorg voor Asielzoekers aan Huis

Stand van zaken: het project loopt, de eerste gunstige resultaten zijn zichtbaar.

Het project POZAH helpt volwassen asielzoekers die een ernstige psychiatrische problematiek hebben en daarom nood hebben aan specifieke en gespecialiseerde behandeling en zorg. Het is een samenwerking tussen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius  en Fedasil. Het doel is een maximale integratie in de maatschappij. We helpen hen met een multidisciplinair team van psychiaters, psychologen, maatschappelijk assistenten, casemanagers, tolken, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.

Meer over dit project